Dokumentasjonskrav for inntekt og formue for fri rettshjelp

For å få fri rettshjelp må du dokumentere at du har lav inntekt ved å fremlegge siste ligningsattest. Det er i tillegg er det et krav om at du fremlegger siste lønnslipp eller utbetalingsslipp fra NAV.

Dokumentasjon kan du gi Osloadvokatene ved å ta et bilde med mobilen sende til oss.  Har du variabel inntekt må du fremlegge de siste tre lønnslippene.

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

Inntekt

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over 20 500,-, dvs. over 246 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over 100 000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi.

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med 369 000,- – tilsvarende løpende 30 750,- pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige 100 000,-.

For vernepliktige i førstegangstjeneste og sivile tjenestepliktige er gjort unntak for disse økonomiske vilkår, d.v.s. at fri rettshjelp gis uavhengig av inntekt og formue i alle prioriterte saker.
Fylkesmannen kan for øvrig i enkelttilfeller dispensere fra de økonomiske grensene. I praksis dispenseres det svært sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn 15 000,- – 20 000,-, og også ellers føres det en restriktiv dispensasjonspraksis.

Nettopp mistet inntekt?

Er det slik at du nettopp har mistet en inntekt, typisk i forbindelse med oppsigelse i arbeidsforholdet, kan oppsigelsen legges ved i søknaden. På den måten kan du dokumentere at du samlet vil falle inn under inntektsgrensen per år uten arbeidsinntekten.

Formue

Når det gjelder formue så er det ligningsmessig formue som teller i forhold til reglene om fri rettshjelp. Det betyr at formuen som består av fast eiendom telles bare med ligningsverdien av boligen. Ligningsverdien er normalt svært lav og sjeldent over 1/3 av verdien. Samtidig får du fradrag for hele lånet. De fleste går dermed i minus når det gjelder skattepliktig formue. Når du går i minus skriver du alltid at du har null i formue. Dette innebærer at de aller fleste har null i formue, selv om de eier bolig.

Om du ikke eier bolig

Skulle du ikke eie bolig, men har penger oppspart i banken, vil du kunne si til fylkesmannen at pengene skal gå til innkjøp av bolig. Det følger av praksis at du ikke skal forskjellsbehandle de som allerede har kjøpt bolig i forhold til de som skal kjøpe bolig, i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Tilsvarende gjelder for de som har en liten bolig og vurderer å kjøpe større bolig. De pengene du har spart opp i bank eller på annet måte, skal da heller ikke telle med her fordi også de pengene går også med i å kjøpe en større bolig. Dette følger også av klar praksis hos fylkesmannen. Dette innebærer at formuekravet i praksis sjelden vil sperre for å kunne få fri rettshjelp.

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

Kontakt Osloadvokatene på post@advokat.no eller telefon 22 82 84 40

Søk om fri rettshjelp

Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Søk her